Istrochem - časovaná bomba

08.02.2021

Environmentálnou záťažou nazývame znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie, horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu s výnimkou environmentálnej škody. Na Slovensku sa nachádza množstvo preukázaných či potenciálnych environmentálnych záťaží, vrátane chemického závodu Istrochem.

O environmentálnych záťažiach v areáli spoločnosti Istrochem nás strana SPOLU oboznámila už v lete 2020. Poukázali na vedomé a závažné znečistenie životného prostredia. Zároveň upozornili na obrovské nedostatky v našich zákonoch, ktoré napriek garancii priaznivého životného prostredia Ústavou SR umožňujú znečisťovateľom zatajovať rozsah znečistenia a dokonca nemajú povinnosť túto záťaž odstrániť.

Spoločnosť Istrochem sa nachádza v Bratislave v mestskej časti Nové mesto. Od svojho vzniku v roku 1873 vystriedal viacero názvov, majiteľov, ako aj výrobných činností. Vyrábali sa tu výbušniny, hnojivá, viskózne vlákna, gumárenské či anorganické chemikálie. Areál sa rozkladá na ploche 150 hektárov a nachádza sa na ňom niekoľko environmentálnych záťaží. Od roku 2006 spadá spoločnosť pod skupinu Agrofert.  

Podľa slov Tamari Stohlovej (SPOLU) si spoločnosť Istrochem dala vypracovať geologický prieskum, ktorí preukázal rozsiahlu mieru znečistenia územia v podobe závažných zdravotných a ekologických rizík, predovšetkým pre obydlia a rekreačné plochy v bezprostrednej blízkosti, a zároveň upozornil na potenciálne znečistenie Žitného ostrova.

Správa, ktorú Istrochem 10 rokov tajil, obsahuje údaje o výrazne prekročených limitoch znečisťujúcich látok, ako napr. koncentrácie arzénu, ktoré prekročili povolené limity až tisícnásobne. Aby toho nebolo málo, v správe sa spomínali aj súvislé biele vrstvy pesticídov do hĺbky troch metrov. Zemina ako aj podzemné vody boli na viacerých miestach kontaminované odpadovými látkami organickej aj anorganickej povahy. V oblasti je stále cítiť zápach prchavých organických látok. Látky, ktoré sa v tejto oblasti preukázali vo zvýšenej miere boli najmä pesticídy, ťažké kovy (arzén, olovo), PCB ako aj VOC (benzén, toluén).

Problémom dlhodobých environmentálnych záťaží sú najmä nekontrolované chemické reakcie produkujúce toxické látky, ktorých rozsah a vplyv na životné prostredie a zdravie človeka majú problém stanoviť aj odborníci na chémiu. Autori prieskumu už v roku 2009 navrhovali vykonať sanáciu v plnom rozsahu, aby sa zabránilo šíreniu kontaminácie do okolitých oblastí. V súčasnosti ministerstvo životného prostredia vyčíslilo sumu sanačných aktivít na 350 miliónov eur. Náklady sa však môžu časom zvýšiť ak sa urýchlene nezačne konať.

Chemické závody predstavujú pre zdravie a životné prostredie obrovskú záťaž, najmä ak nie sú kontrolované. Ako príklad možných zdravotných a environmentálnych dopadov chemickej výroby odporúčame film Dark Waters. Tento skutočný príbeh odhaľuje nekalé praktiky jednej z najväčších chemických spoločností, ktorá dodnes pôsobí na trhu.


Ing. Rozália Vaňová

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu