Analýza životného cyklu

Analýza životného cyklu

Life Cycle Assessment 

Analýza životného cyklu patrí medzi najdôležitejšie informačné nástroje environmentálne orientovanej politiky produktov. Jedná sa o proces posudzovania environmentálnej záťaže súvisiacej s výrobkom, procesom alebo činnosťou, identifikáciou a kvantifikáciou energie, použitých materiálov a odpadov uvoľnených do životného prostredia, posúdením ich vplyvu, identifikácie a vyhodnotenia environmentálnych aspektov. 

V súčasnej dobe neustáleho priemyselného rozvoja je kladený dôraz na vývoj technológií a postupov šetrných k životnému prostrediu. Cieľom týchto snažení je minimalizácia nežiaducich environmentálnych vplyvov súvisiacich s výkonom služieb, prevádzkovaním zariadení, samotnej výroby alebo používania produktov. Analýza životného cyklu (LCA) umožňuje tieto vplyvy analyzovať, hodnotiť a interpretovať. Metóda LCA predstavuje systematický súbor postupov na zostavenie a preskúmanie vstupných a výstupných materiálových a energetických tokov skúmaného systému a vplyvu na životné prostredie priamo súvisiaceho s fungovaním systému výrobkov alebo služieb počas skúmaného životného cyklu.

Životný cyklus výrobku, resp. služby začína ťažbou potrebných surovín, pokračuje spracovaním materiálov, výrobou produktov, distribúciou, používaním, údržbou a končí likvidáciou alebo recykláciou výrobku, resp. služby. Pre každý z týchto krokov sa vykoná inventarizácia použitých materiálov a energií a emisií do životného prostredia. S týmto inventárom sa vytvorí environmentálny profil, ktorý umožní identifikovať slabé stránky životného cyklu analyzovaného systému. Tieto slabé miesta sú ústrednými bodmi zlepšenia systému z hľadiska životného prostredia.

Metódu LCA popisujú rady noriem STN EN ISO 14040:2006 a STN EN ISO 14044:2006.

Hlavné prínosy analýzy životného cyklu:

  • Zvýšenie konkurencieschopnosti
  • Zviditeľnenie sa na trhu
  • Podklady pre ekodizajn výrobku a EPD
  • Porovnávanie a hodnotenie environmentálnych vplyvov jednotlivých produktov
  • Vyjadrovanie zásahov do životného prostredia pomocou definovaných kategórií vplyvu
jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu