Naše aktivity

Kde všade ste nás mohli vidieť?

  • V apríli 2023 sme sa zúčastnili podujatia Deň Zeme vo Zvolene organizovaného združením Očami prírody a v spolupráci s Technickou univerzitou vo Zvolene sme edukovali o negatívnych dopadoch ľudských aktivít na životné prostredie.
  • V januári 2023 sme zorganizovali Burzu detského oblečenia a potrieb v rámci projektu Roztočme to spoločne.
  • V decembri 2022 sme podporili akciu Vianočný rastlinkový swap a darovali sme viacero kníh.
  • V októbri a novembri 2022 sme v rámci projektu "Zelené dušičky" umiestnili na cintoríne v Môťovej vo Zvolene vrecia na separovaný odpad.
  • V septembri 2022 sme spoluorganizovali zber odpadkov v okolí skateparku a futbalového štadióna vo Zvolene v rámci akcie Upracme (si) Zvolen 4!
  • V apríli 2022 sme sa zúčastnili dvoch čistiacich akcií v okolí bytovky na Balkáne vo Zvolene a v okolí Môťovskej priehrady.
  • Sviatok všetkých svätých v roku 2021 sme ako spoluorganizátori a dobrovoľníci strávili  na cintoríne v Môťovej vo Zvolene a dozerali na správne separovanie odpadu v rámci projektu "Zelené dušičky".
  • Vo februári 2021 sme zorganizovali 2 čistiace akcie vo Zvolene - v areáli bývalej IV. Základnej školy a v oblasti priechodu ponad železnice v blízkosti nákladnej stanice.

Podania 

V apríli 2021 sme na SIŽP podali podnet na prešetrenie možného znečistenia vodného toku Pomiaslo vo Zvolene. Voda v potoku mala bledomodrú farbu. Šetrenie SIŽP bolo však negatívne. 

V marci 2021 sme informovali mesto Zvolen o nepriaznivom stave potokov Pomiaslo a Neresnica vo Zvolene. Na viacerých miestach boli dlhoročné usadeniny, ktoré významne znižovali prietok vody a objemovú kapacitu, čím zvyšovali riziko možných záplav. Vodohospodársky podnik následne tieto usadeniny na podnet mesta Zvolen odstránil. 


Morálne povinnosti a zodpovednosti

Narušovanie životného prostredia by nemalo zostať bez povšimnutia. Preto sme sa podpísali pod mnohé petície upozorňujúce na rôzne environmentálne problémy:

Uskutočnené projekty

  • Roztočme to spoločne - projekt zameraný na predchádzanie vzniku odpadu a podporu cirkulárnej ekonomiky
  • Zelené dušičky - projekt zameraný na zvýšenie povedomia o tvorbe nadmerného množstva odpadu na cintorínoch a spôsoboch zníženia tohto odpadu
jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu