EKODIZAJN

Ekodizajnom je všeobecne označovaný dizajn, ktorý do vývoja a návrhu výrobkov zahŕňa aj aspekty ochrany životného prostredia. Práve fáza návrhu výrobku je pre určenie jeho vlastností najvýznamnejšia. Ekodizajn navyše presahuje aj do oblasti manažmentu a optimalizácie výrobných procesov a produkt posudzuje z hľadiska jeho celého životného cyklu na základe metódy LCA.

V súčasnosti vzrastá tlak na výrobcov v oblasti znižovania dopadov na životné prostredie. Ekodizajn významne znižuje dopady výrobku počas celého životného cyklu. Kladie veľký dôraz na dosiahnutie minimálneho negatívneho vplyvu výrobku na životné prostredie. V porovnaní so štandardnou výrobou uplatňuje šetrnejšie materiály aj výrobné postupy voči životnému prostrediu aj zdraviu ľudí. Je úsporný tam, kde má zmysel šetriť a vnáša kvalitu tam, kde to je žiaduce.

Cieľom ekodizajnu je po identifikácii kľúčových environmentálnych oblastí, navrhnúť ako znížiť, alebo úplne eliminovať, jednotlivé negatívne environmentálne vplyvy výrobku. Súčasťou procesu je aj navrhnutie potrebných organizačných zmien a spôsobu ako efektívne komunikovať zlepšený environmentálny profil produktu.