Kto sme a čo je našim cieľom

Sme občianske združenie so sídlom vo Zvolene. Cieľom našich aktivít je tvorba priaznivého životného prostredia, jeho ochrana a podpora. Poskytujeme odborné poradenstvo v oblasti znižovania negatívnych dopadov produktov, služieb a organizácií na životné prostredie, podporu rozhodovania sa a riadenia environmentálne prijateľných služieb a produktov. Našou stratégiou sú princípy trvalej udržateľnosti a obehového hospodárstva. V rámci našej činnosti poukazujeme na negatívne vplyvy ľudskej činnosti a hľadáme riešenia na zníženie tohto vplyvu a zabezpečenie zdravého prostredia, pre všetky živé bytosti.


Zásady, ktorými sa riadime

"Každý má právo na priaznivé životné prostredie." čl. 44 ods. 1 Ústavy SR.

"Životným prostredím je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov včítane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja. Jeho zložkami sú najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda, organizmy." § 2 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.

"Trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti je taký rozvoj, ktorý súčasným i budúcim generáciám zachováva možnosť uspokojovať ich základné životné potreby a pritom neznižuje rozmanitosť prírody a zachováva prirodzené funkcie ekosystémov." § 6 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.

"Ochrana životného prostredia zahŕňa činnosti, ktorými sa predchádza znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia alebo sa toto znečisťovanie alebo poškodzovanie obmedzuje a odstraňuje. Zahŕňa ochranu jeho jednotlivých zložiek, alebo konkrétnych ekosystémov a ich vzájomných väzieb, ale aj ochranu životného prostredia ako celku." § 9 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.