Ekologický alebo environmentálny?

09.12.2020

Najmä v súvislosti s výrobkami sa stretávame s označením "ekologický" alebo "environmentálne vhodný". Environmentalistika a ekológia sú častokrát zamieňané pojmy. Ľudia majú problém ich rozlíšiť. Aký je medzi nimi rozdiel?

Ekológia je veda skúmajúca vzťahy medzi organizmami a životným prostredím a vzťahy medzi živými organizmami navzájom. Študuje ekologické systémy, ich štruktúru, organizáciu a zmeny, ktoré v nich prebiehajú.

Environmentalistika sa zaoberá životným prostredím. Využíva poznatky ekológie, skúma pôsobenie človeka na ekosystémy, zaoberá sa prevenciou znečisťovania životného prostredia, nápravou vzniknutých škôd a prevenciou negatívnych dopadov ľudskej činnosti. Zahŕňa ochranu prírody, monitoring zložiek životného prostredia, využívanie prírodných zdrojov, hospodárenie s energiami ako aj starostlivosť o zdravie ľudskej populácie.

Veľakrát sa pojem "ekologický výrobok" považuje za šetrní k životnému prostredie. Toto označenie však nie je korektné. Keďže sa jedná o vzťah k životnému prostrediu, ide o "environmentálne vhodný výrobok".

Trendom dnešnej doby je označovanie výrobkov či služieb za ekologické. Pravdou však je, že sa jedná o environmentálne vhodné výrobky či služby. Výrobca, resp. poskytovateľ služby sa tým snaží upozorniť na svoj pozitívny vplyv na životné prostredie. Miera pozitívneho vplyvu je však otázna.


Ing. Rozália Vaňová