Ochrana osobných údajov

Na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ako "GDPR"), ktoré stanovuje nové pravidlá spracúvania osobných údajov Vás podľa článku 13 GDPR informujeme o tom, čo sa bude diať s Vašimi osobných údajmi, ktoré ste nám na základe Vášho záujmu o naše aktivity poskytli a aké sú Vaše práva spojené s ochranou Vašich osobných údajov.

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov

EnviroStopa

Občianske združenie

Na Hrádok 8888/2A, 960 01 Zvolen

IČO: 35998407

e-mail: info@envirostopa.sk


Udelenie súhlasu na spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba udeľuje súhlas na spracúvanie osobných údajov na webovej stránke združenia (www.envirostopa.sk) alebo v listinnej podobe zaslanej na adresu sídla združenia (Na Hrádok 8888/2A, 960 01 Zvolen).

Webová stránka je verejne prístupná bez toho, aby musel užívateľ poskytnúť svojej osobné údaje. Zaslaním kontaktného formulára na našej webovej stránke v časti Kontakty dotknutá osoba automaticky udeľuje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Webová stránka obsahuje zároveň aj služby, ktoré slúžia na informovanie užívateľov Webovej stránky o spôsobe, rozsahu a účele spracúvania osobných údajov.


Ciele spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým za tým účelom, aby ste mali možnosť:

  • dostávať ďalšie informácie o činnosti nášho združenia
  • dostávať správy o výsledkoch podujatí a našich aktivitách
  • podporovať nás

Okrem toho potrebujeme niektoré osobné údaje (fotografie) na prezentačné účely do záverečných správ pre donorov.


Spracovávané údaje

Spracúvame nasledujúce všeobecné osobné údaje: meno, priezvisko a e-mailová adresa.

Ak nám pošlete svoje 2% z dane a vo Vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby ste vyjadrili súhlas so zaslaním údajov prijímateľovi podielu zaplatenej dane, spracúvame Vaše osobné údaje na tento účel v rozsahu meno, priezvisko a trvalý pobyt.

Pokiaľ ste našim podporovateľom, spracúvame tiež číslo Vášho bankového účtu.

V prípade detí, ktoré sú zapojené do programov realizovaných Živicou, resp. ich zákonných zástupcov, môžeme spracúvať tieto údaje: meno, adresa, e-mail, telefónne číslo, číslo OP, navštevovaná škola, ročník, fotografie a videá.

U učiteľov, spolupracujúcich na našich programoch, môžu byť spracúvané osobné údaje, ako: titul, meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, názov školy, vyučovaný predmet.

U členov združenia sú uchovávané informácie v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo a e-mail.

Pri návšteve našej internetovej stránky sa z Vášho prehliadača na náš server prenášajú dáta, ktoré nám umožňujú optimalizovať činnosť a zlepšiť Vašu skúsenosť s internetovými stránkami a aplikáciami. Tieto dáta sa automaticky zbierajú a ukladajú. Tieto dáta nespracúvame tak, aby mohli byť priradené ku konkrétnej osobe. Tieto dáta môžu zahŕňať najmä:

  • IP adresu návštevníka
  • dátum a čas jeho návštevy
  • referenčnú URL (webovú stránku, z ktorej návštevník prišiel)
  • podstránky navštívené na našej webovej stránke
  • informácie o použitom prehliadači (typ prehliadača a jeho verziu, operačný systém, atď.)

Využívame tiež tzv. cookies, aby bola návšteva našej internetovej stránky čo najpohodlnejšia. Rozličné typy cookies majú rôzne funkcie. Niektoré slúžia na to, aby Vám umožnili prehliadanie stránky a zobrazenie určitých jej funkcií. Iné nás informujú o spôsobe Vášho prehliadania. Vďaka nim môžeme našu internetovú stránku zlepšovať a zaistiť, aby bola Vaša nasledujúca návšteva čo najefektívnejšia. Môžeme tiež využívať tzv. snippety pre AB testovanie a úpravu užívateľského rozhrania, ktoré nám pomáhajú vo vylepšovaní stránky a prinesú Vám lepší užívateľský zážitok.


Získavanie osobných údajov

Osobné údaje získavame priamo od Vás, na základe jedného z právnych základov, ktorými sú: udelenie súhlasu s ich spracúvaním, oprávnený záujem, plnenie zákonnej povinnosti alebo plnenie zmluvy.


Účel spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spracúvané len na účel uvedený v súhlase so spracúvaním osobných údajov, ktorým je informovanie o podujatiach a o výsledkoch aktivít nášho združenia, zdieľanie ďalších informácií o činnosti združenia. V prípade členov združenia je účelom aj gratulácia k sviatku či poslanie pošty na adresu bydliska. V prípade, že ste našim podporovateľom, účelom spracúvania Vašich osobných údajov je uzatváranie a evidencia darovacej zmluvy.

Účelom zberu dát v prípade detí, zapojených do našich programov, je hlavne možnosť vystavenia dokladu k ich účasti na našom kurze/školení. Fotografie, videá, prípadne aj mená spracúvame za účelom ich zverejňovania na našich stránkach.

Uvedené osobné údaje učiteľov spracúvame najmä za účelom komunikácie v rámci daného projektu.


Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame na vyššie uvedené účely len na nevyhnutnú dobu.

V prípade, že ste nám poskytli svoje osobné údaje za účelom odberu noviniek alebo spravodajského newslettra, spracúvame Vaše osobné údaje do dňa odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

Ak ste nám poskytli jednorazový dar, Vaše osobné údaje spracúvame počas trvania zmluvy a po jej zániku do uplynutia premlčacej lehoty na uplatnenie práv zo zmluvy, najmenej však päť rokov odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu.

Ak ste náš pravidelný darca, Vaše osobné údaje spracúvame počas trvania zmluvy a po jej zániku do uplynutia premlčacej lehoty na uplatnenie práv zo zmluvy, najmenej však päť rokov odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu.

Údaje členov združenia sú uchovávané počas celého pôsobenia člena v združení.


Prístup k Vašim osobným údajom

V rámci spracúvania osobných údajov na účel odberu noviniek alebo spravodajského newslettra môžu mať k Vašim údajom prístup jedine zamestnanci alebo zmluvne poverení dodávatelia. Ich úlohou je poskytovať nám služby v oblasti správy nášho informačného systému alebo iné služby zabezpečujúce riadny chod a koordináciu činnosti združenia.

Vaše údaje môžeme tiež uchovávať alebo sprístupňovať iným osobám, aby sme vyhoveli povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných orgánov, aby sme si uplatňovali naše nároky alebo sa obhajovali v konaniach, kde si ich iní uplatňujú voči nám. Medzi kategórie tretích osôb, ktorým sprístupňujeme osobné údaje z týchto dôvodov, patria napríklad súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí, naši právni a účtovní poradcovia a audítori.


Ochrana osobných údajov

V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme Vaše osobné údaje chránili.


Práva pri spracúvaní osobných údajov

Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje spracovateľa, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o cezhraničnom prenose alebo o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Pri spracúvaní osobných údajov si môžete uplatniť nasledujúce práva:

· Právo na prístup k údajom – Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a pokiaľ tomu tak je, získať kópiu týchto údajov a dodatočné informácie vyplývajúce z príslušných zákonov. V prípade, že o Vás získavame veľké množstvo údajov, môžeme od Vás požadovať, aby ste špecifikovali svoju požiadavku na okruh konkrétnych údajov, ktoré o Vás spracúvame.

· Právo na opravu – V prípade zmeny osobných údajov (napr. zmena priezviska alebo kontaktných údajov) máte právo nás o tom informovať a my máme povinnosť zosúladiť s aktuálnym stavom Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame.

· Právo na vymazanie – Ak napríklad podľa Vášho názoru už nie je potrebné, aby sme naďalej spracúvali Vaše osobné údaje, máme povinnosť na základe Vašej žiadosti tieto osobné údaje vymazať.

· Právo na obmedzenie spracovania – Toto právo si môžete uplatniť v prípade, ak si želáte, aby sme spracovali Vaše osobné údaje len na najnutnejšie zákonné účely alebo aj v prípade, ak si želáte Vaše osobné údaje blokovať.

· Právo na prenosnosť údajov – Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.

· Právo uplatniť námietku – Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou Vášho súkromia alebo v rozpore s právnymi predpismi, máte právo nás kontaktovať a požadovať vysvetlenie alebo odstránenie nezákonného stavu.

· Právo podať sťažnosť – V prípade, že by ste sa chceli obrátiť na orgán zodpovedný za dozor nad ochranou osobných údajov pri ich spracúvaní, týmto orgánom je Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk/uoou/. Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 - 21 GDPR. Tieto práva si môžete uplatniť v súlade s GDPR a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi voči nášmu združeniu prostredníctvom písomnej žiadosti na adrese nášho sídla alebo elektronickými prostriedkami na e-mailovej adrese info@envirostopa.sk. V prípade, že by ste chceli uplatniť Vaše práva osobne, môžeme Vám ich uplatnenie umožniť za predpokladu, že preukážete svoju totožnosť.

· Právo odvolať súhlas – Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na už vykonané spracovanie.


Profilovanie a automatizované rozhodovanie:

Nevykonávame profilovanie ani automatizované rozhodovanie pri spracúvaní osobných údajov našich aktivistov či podporovateľov.


Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

V prípade, že sa rozhodnete súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať, môžete tak urobiť písomne na adrese sídla nášho združenia alebo na e-mailovej adrese info@envirostopa.sk. V odvolaní prosím uveďte Vaše meno a priezvisko.


Cezhraničné spracúvanie osobných údajov:

Vaše osobné údaje sú spracúvané výlučne na území členských štátov Európskej únie a ich prenos sa uskutočňuje iba v rámci členských štátov Európskej únie.

Ak máte záujem o podrobnejšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese info@envirostopa.sk.